var pc_style = "" var browser = { versions: function () { var u = navigator.userAgent, app = navigator.appVersion; return { trident: u.indexOf('Trident') > -1, presto: u.indexOf('Presto') > -1, webKit: u.indexOf('AppleWebKit') > -1, gecko: u.indexOf('Gecko') > -1 && u.indexOf('KHTML') == -1, mobile: !!u.match(/AppleWebKit.*Mobile.*/) || !!u.match(/AppleWebKit/) && u.indexOf('QIHU') && u.indexOf('QIHU') > -1 && u.indexOf('Chrome') < 0, ios: !!u.match(/\(i[^;]+;( U;)? CPU.+Mac OS X/), android: u.indexOf('Android') > -1 || u.indexOf('Linux') > -1, iPhone: u.indexOf('iPhone') > -1 || u.indexOf('Mac') > -1, iPad: u.indexOf('iPad') > -1, webApp: u.indexOf('Safari') == -1, ua: u }; }(), language: (navigator.browserLanguage || navigator.language).toLowerCase() } if (browser.versions.mobile && !browser.versions.iPad) { this.location = "none"; }

js06金沙游戏

关于公开征求《无源医疗器械原材料变化评价指南(征求意见稿)》意见的通知

  • 2019-06-28
各有关单位:
        根据国家药品监督管理局2019年度医疗器械注册技术指导原则制修订计划的有关要求,我中心组织起草了《无源医疗器械原材料变化评价指南》,经文献调研、企业调研、专题研讨、专家研讨形成了征求意见稿(附件1),即日起在网上公开征求意见。
        如有意见或建议,请填写反馈意见表(附件2),并于2019年7月26日前将该表发至我中心联系人电子邮箱。
        联系人:叶成红 刘文博 张家振
        电话:010-86452846 86452675 86452803
        电子邮箱:
yechh@cmde.org.cn liuwb@cmde.org.cn zhangjz@cmde.org.cn

        附件:

        1.无源医疗器械原材料变化评价指南(征求意见稿)(

        2.反馈意见表(


国家药品监督管理局
医疗器械技术审评中心

2019年6月27日


来源:CMDE

关注我们的微信公众号
获得更多资讯

js06金沙游戏

搜索

var menuItem="#menu_news"; $(".main-menu ul").removeClass("current"); $(".main-menu div").removeClass("show"); $(menuItem).addClass("current"); $(menuItem+"_sub").addClass("show");